Gravity

Irina Machitski. Gravity

acrylic on canvas, Ø92, 2002