Sunny Angel

Irina Machitski. Sunny Angel

tempera on canvas, 80х60, 2000